Thailand

ประเภทของการเลือกตั้งในประเทศไทยการเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติการเลือกตั้งท้องถิ่น 2019

March 19, 2019
Sponsored Links

วันเลือกตั้ง: 24 มีนาคม 2019 วันอาทิตย์

การเลือกตั้งในประเทศไทยมีหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่สามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทคือการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งทั่วไปสำหรับสภานิติบัญญัติจะจัดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก ๆ 5 ปี สมัชชาแห่งชาติของประเทศไทยประกอบด้วยบ้าน 2 หลังคือสภาสูงและสภาล่าง สภาสูงเป็นตัวแทนของวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎร

Sponsored Links

การเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 วันที่และกำหนดเวลาคณะกรรมการการเลือกตั้งไทย

สภาผู้แทนราษฎรมีตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 ตำแหน่งและสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 ตำแหน่งได้รับการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยผ่านการเลือกตั้งทั่วไปทุกๆ 5 ปี วุฒิสภาไทยมีตำแหน่ง 250 ตำแหน่งและวุฒิสมาชิก 250 คนเหล่านี้เป็นตัวแทนของสภาสูงแห่งชาติและตำแหน่งวุฒิสภาเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจากคสช. – สภาแห่งชาติเพื่อสันติภาพและความสงบเรียบร้อย

•การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

•การเลือกตั้งวุฒิสภา

•การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

•การเลือกตั้งท้องถิ่น

•การเลือกตั้งเมืองและเมือง

•การเลือกตั้งเทศบาลตำบล

Sponsored Links

การเลือกตั้งระดับชาติ:

ในประเทศไทยการเลือกตั้งระดับชาตินั้นรวมถึงการเลือกตั้งวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร:

สมัชชาแห่งชาติไทยมีห้องสองห้องแห่งแรกคือสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทยมีที่นั่ง 500 ที่นั่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งสุดท้ายจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 26

การเลือกตั้งวุฒิสภา:

วุฒิสภาไทยมีที่นั่ง 250 ที่นั่งวุฒิสมาชิกไทยได้รับการแต่งตั้งจากคสช. – สภาสันติภาพและความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

การเลือกตั้งท้องถิ่น:

การเลือกตั้งท้องถิ่นของไทย ได้แก่ การเลือกตั้งผู้ว่าการการเลือกตั้งการเลือกตั้งในเมืองการเลือกตั้งระดับตำบลการเลือกตั้งเทศบาล

Sponsored Links

การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ:

แต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีตัวแทนจากผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ในระหว่างการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐจะมีการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ การเลือกตั้งผู้ว่าการในประเทศไทยจะจัดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก ๆ 3 ปี วาระของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการจะมีระยะเวลาสามปี

การเลือกตั้งสมาชิกจังหวัด:

 การเลือกตั้งสมาชิกระดับจังหวัดในประเทศไทยจัดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก ๆ 3 ปี ระยะเวลาของสมาชิกจังหวัดจะเป็นเวลาสามปี

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี:

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในประเทศไทยจัดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก ๆ 3 ปี ระยะเวลาของนายกเทศมนตรีจะเป็นเวลาสามปี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองหรือเทศบาล:

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองหรือเทศบาลในประเทศไทยจะจัดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก ๆ 3 ปี ระยะเวลาของสมาชิกสภาเมืองหรือเทศบาลจะมีระยะเวลาสามปี

Sponsored Links

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply